Đảng ủy

I – Lãnh đạo Đảng ủy

1

Quách Văn Thuyết Bí thư Đảng ủy

2

Ma Thị Bài Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
II – Ban Thường vụ Đảng ủy

1

Quách Văn Thuyết -BTĐU, CT HĐND xã

2

Ma Thị Bài -Phó BT, CT HĐND
III – Ban Chấp hành Đảng bộ xã
1 Quách Văn Thuyết BTĐU – CT HĐND xã
2 Cà Ngọc Pao Phó CT UBND xã
3 Ma Thị Bài Phó BT – CT HĐND
4 Nông Văn Thu Phó CT HĐND
5 Chu Thị Hiền Chủ tịch MTTQ xã
6 Quan Thị Lin Công chức VP – TK
7 Chu Thị Oanh Chủ tịch Hội PN xã
8 Dương Thị Thương Công chức VH – XH
9 Lộc Văn Sơn Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
10 Phan Trọng chuyên Trưởng công an xã