Hội đồng nhân dân xã

I – Lãnh đạo HĐND xã

1

Quách Văn Thuyết Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND khóa XIX

2

Nông Văn Thu Phó CT HĐND
II – Đại biểu HĐND xã
1 Quách Văn Thuyết Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND khóa XIX
2 Ma Thị Bài Phó Bí thư TT Đảng ủy
3 Nông Văn Thu Phó CT HĐND
4 Cà Ngọc Pao Q. Chủ tịch UBND, ĐB HĐND
5 Quan Thị Hiệp Đại biểu HĐND xã
6 Chu Thị Hiền CT MTTQ,Đại biểu HĐND xã
7 Dương Thị Thương Công chức VHXH, Đại biểu HĐND xã
8 Hoàng Văn Tùng Công chức TPHT, Đại biểu HĐND xã
9 Nông Thanh Biền Bí thư ĐTN, Đại biểu HĐND xã
10 Chu Đức Vọng Chủ tịch HND, Đại biểu HĐND xã
11 Lộc Văn Sơn CHT BCHQS, Đại biểu HĐND xã
12 Phan Trọng Chuyên Trưởng Công an, Đại biểu HĐND xã
13 Chu Thị Oanh Chủ tịch HPN, Đại biểu HĐND xã
14 Đặng Văn Keo Đại biểu HĐND xã
15 Chu Thị Thoa Đại biểu HĐND xã
16 Dương Văn Hùng Đại biểu HĐND xã
17 Hoàng Thị Lan Đại biểu HĐND xã
18 Lộc Văn Trường Đại biểu HĐND xã
19 Hoàng Thị Huế Đại biểu HĐND xã
20 Đặng Văn Phong Đại biểu HĐND xã
21 Hoàng Thị Mộng Đại biểu HĐND xã