Tuyên truyền cải cách hành chính xã Bộc Bố năm 2024

Triển khai nhiệm vụ trong kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND (UBND) huyện Pác Nặm về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Pác Nặm năm 2024; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND xã Bộc Bố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2024, UBND xã Bộc Bố ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2024 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 3. – Thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về CCHC, để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.
 4. – Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC, giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan nhà nước. Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách TTHC; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí.
 5. – Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến hay, điển hình trong CCHC
 6. Yêu cầu

– Phổ biến, tuyên truyền CCHC phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

– Tuyên truyền công tác CCHC phải luôn được coi là nhiệm vụ chung của đơn vị trên địa bàn. Các CBCC có trách nhiệm tuyên truyền về CCHC tại đơn vị và đến tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

– Công chức Văn phòng thống kê phối hợp văn Văn hóa chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về CCHC đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đoàn thể trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.
 2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến CCHC tại các cơ quan, đài phát thanh địa phương.
 3. Tăng cường phối hợp giữa UBND xã với các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội để phát động, tổ chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC.
 4. Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên các công cụ truyền thông của trên địa bàn xã (trên các Website, báo, bản tin,…).
 5. Gắn công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 6. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung tuyên truyền công tác CCHC năm 2024 sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. 1. Các công chức chuyên môn được giao chủ trì thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền tại Mục II Kế hoạch này căn cứ nguồn kinh phí được giao năm 2023 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác tổ chức triển khai thực hiện tuyền truyền theo quy định.
 3. Công chức Kế toán- tài chính căn cứ Kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2023.

UBND xã và các công chức chuyên căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung CCHC tới nhân dân trên địa bàn.

 1. 3. Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể xã: Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác CCHC của xã, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân ủng hộ, tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phối hợp giám sát việc thực hiện công tác CCHC của xã tại địa phương theo quy định.
 2. Giao Công chức Văn phòng Thống kê chịu trách nhiệm giúp UBND xã kiểm tra, đôn đốc các công chức chuyên môn thực hiện Kế hoạch này. Cuối năm tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện của các đơn vị. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC trên địa bàn xã.
 3.                                                                Tác giả: Cà Thị Nhung (UBND xã Bộc Bố)
Bài trướcĐảng ủy xã Bộc Bố tổ chức chào cờ đầu tháng 3/2024
Bài tiếp theoĐại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bộc Bố