Ủy ban nhân dân xã

Lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND xã
1 Quách Văn Thuyết – BTĐU – CT HĐND xã
2 Cà Ngọc Pao – Phó CT UBND xã
3 Ma Thị Bài – Phó BT – CT HĐND
4 Nông Văn Thu – Phó CT HĐND
5 Chu Thị Hiền – Chủ tịch MTTQ xã
6 Quan Thị Lin – Công chức VP – TK
7 Lộc Dương Thủy – Chủ tịch Hội CCB
8 Chu Thị Oanh – Chủ tịch Hội LHPN xã
9 Chu Đức Vọng – Chủ tịch Hội Nông dân
10 Hứa Thị Yến – Công chức TP – HT
11 Triệu Thị Quế – Công chức ĐC – XD
12 Đàm Thị Bích – Công chức KT – TC
13 Dương Thị Thương – Công chức VH – XH
14 Trần Văn Nghị – Cán bộ đề án 500
15 Dương Thị Liên – Công chức ĐC – NL
16 Hoàng Văn Tùng – Tư pháp  – Hộ tịch
17 Nông Thanh Biền – Bí thư Đoàn TN
18 Lộc Văn Sơn – CHT Quân sự
19 Cà Thị Nhung – Văn phòng – TK